Cele Fundacji

Celem Fundacji zgodnie z jej Statutem jest działalność na rzecz rodziny i kobiet w szczególności:

1. rozwoju świadomości kobiet;

2. wszechstronnej edukacji kobiet;

3. ochrony praw kobiet;

4. upowszechniania praw kobiet;

5. aktywizacji zawodowej kobiet;

6. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet;

7. promocji i ochrony zdrowia psychicznego kobiet;

8. promowania równych szans kobiet i mężczyzn;

9. aktywizacji kobiet po urlopach macierzyńskich i wychowawczych;

10. promowanie rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet;

11. budowanie komunikacji pomiędzy małżonkami, partnerami, członkami rodzin;

12. przeciwdziałanie uzależnieniom wśród Kobiet;

13. przeciwdziałanie przemocy fizycznej, słownej i psychicznej wobec dzieci i młodzieży;

14. wszechstronna edukacja wśród dzieci i młodzieży;

15. działalność na rzecz rodziny w kryzysie i konflikcie;

16. edukacji na temat komunikacji międzyludzkiej;

17. edukacji wychowawczej;

18. promowania chrześcijańskiego modelu rodziny i rozwiązywania problemów rodzinnych

19. pomoc i przeciwdziałanie ofiarom przemocy psychicznej – mobbingu w zakładach pracy